ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಶ್ರೀ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ. ಭಾ .ಆ .ಸೇ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕೊಠಡಿ ಸಂ ೧೦೬, ೧ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೦೧
080 - 22252443,22034340   080 - 22259870
acscikar@gmail.com

ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಮೇಶ್
ನಿರ್ದೆಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ ),

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ,
ಕೊಠಡಿ ಸಂ ೧೦೯, ೧ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೦೧
080 - 22034284,22034285  
dircikar@gmail.com

ಡಾ. ಎಂ.ಆರ್. ರವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಜವಳಿ ಅಭಿವೃಧಿ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗು ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ನಂ .86, ಶುಭೋದಯಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರಸ್ತೆ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ, ಬೆಂಗಳೂರು -20.
080-235 61628
Web :http://karnatakadht.org
texcomgok@gmail.com

ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ

ಜವಳಿ ಆಯುಕ್ತರ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ನಂ.86, ಶುಭೋದಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ,
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡ್, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 020,
ದೂರವಾಣಿ:23564828

ಅಧಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ನಂ.86, ಶುಭೋದಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ,
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡ್, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 020,
ದೂರವಾಣಿ:23563903

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
ನಂ.86, ಶುಭೋದಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ,
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡ್, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 020,
ದೂರವಾಣಿ:23568228

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು (ಜವಳಿ)

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ನಂ.86, ಶುಭೋದಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ,
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡ್, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 020,
ದೂರವಾಣಿ:23568226

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೈಮಗ್ಗ)

ನಂ.86, ಶುಭೋದಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ,
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡ್, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 020,
ದೂರವಾಣಿ:23568223

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜವಳಿ)

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ನಂ.86, ಶುಭೋದಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ,
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡ್, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 020,
ದೂರವಾಣಿ:23568227

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಬಂಡವಾಳ)

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ನಂ.86, ಶುಭೋದಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ,
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡ್, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 020,
ದೂರವಾಣಿ:23564827

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಬೇತಿ)

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ನಂ.86, ಶುಭೋದಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ,
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡ್, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 020,
ದೂರವಾಣಿ:23568227

ನಿಗಮಗಳು

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ನಂ.1, ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ
ಸಂಕೀರ್ಣ,ಹಲಸೂರು,
ಬೆಂಗಳೂರು-560042
ದೂರವಾಣಿ:080-25575200
ಇ-ಮೇಲ್: mdkhdc@gmail.com, khdcmpd@gmail.com

ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ,
ಸಿ.ಎ.ಸೈಟ್ 21,1ನೇ ವಲಯ,27ನೇ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
16ನೇ ರಸ್ತೆ,ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಲೇಔಟ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560102
ದೂರವಾಣಿ: (080)22552550-55
ಇ-ಮೇಲ್: bngnift@rediffmail.com

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜವಳಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
6ನೇ ಮಹಡಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭವನ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ದೂರವಾಣಿ:080-22228515,22291471
ಇ-ಮೇಲ್: kstidcl.bgl@gmail.com

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನೇಕಾರರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ,
ಸಂ.2 & 4,2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಓಕಳಿಪುರ,
(ಆರ್.ಆರ್.ಆರ್.ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಪಕ್ಕ),
ಬೆಂಗಳೂರು-560021
ದೂರವಾಣಿ:080-23121662
ಇ-ಮೇಲ್: wscbangalore@yahoo.in

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ,
ಸಂ.132,2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಎಚ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-27
ದೂರವಾಣಿ:080-22273169
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:080-22273169

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಉಣ್ಣೆ ಕೈಮಗ್ಗ
ನೇಕಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ,
ಸಂ.147, ಕಂಬಳಿ ಭವನ, ಇನ್‍ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-01.
ದೂರವಾಣಿ:080-22260877

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ,
3ನೇ ಮಹಡಿ, ಖನಿಜ ಭವನ (ಪೂರ್ವ ಪಾಶ್ರ್ವ),
ನಂ.49,ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-1
ದೂರವಾಣಿ:91-80-22282392
91-80-22285659
ಇ-ಮೇಲ್: http://kum.karnataka.gov.in/

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಕೈ ಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ,
(ಕಾವೇರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‍ಲೂಮ್ಸ್),
ನಂ.49,"ನೇಕಾರ ಭವನ",ಮಾಡೆಲ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್,
ಬಸವನಗುಡಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 004
ದೂರವಾಣಿ:080-26602633
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:080-26602633

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ/ವಲಯ, ನಂ.39/2, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಂSಗಿಓಗಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009. ದೂರವಾಣಿ:080-22382666 ಇ-ಮೇಲ್: jdsouthdvn@gmail.com

ತುಮಕೂರು

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ, ಪೊರ್ವ ವಲಯ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿಲಯ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,ಅಶೋಕನಗರ, ತುಮಕೂರು-572103 ದೂರವಾಣಿ:0816-2270653 ಇ-ಮೇಲ್: jdhteastzone@gmail.com

ಬೆಳಗಾವಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ, ನಂ.10592/ಎ3, “ಮಹಾದೇವ ಪ್ರೈಡ್”, 1ನೇ ಮಹಡಿ,ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಸರ್ಕಲ್, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ನೆಹರು ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ-590010. ದೂರವಾಣಿ:0831-2407237 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:0831-2443246 ಇ-ಮೇಲ್: jdhtdwestbgm@gmail.com

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ, ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ಸಂಶೋಧನೆ ತರಬೇತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101 ದೂರವಾಣಿ:08392-242073 ಇ-ಮೇಲ್: jdhtbly@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ,
ಎಸ್.ಜೆ.ಪಿ ಆವರಣ, ಐ.ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್,
ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ದೂರವಾಣಿ:080 22341176
ಇ-ಮೇಲ್: ddbloreurban@gmail.com,
deputydirectorhandlooms@yahoo.com

ಕಲಬುರಗಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಆವರಣ,
ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್‍ರೋಡ್,
ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸ್,
ಕಲಬುರಗಿ-585 103
ದೂರವಾಣಿ:08472-278629
ಇ-ಮೇಲ್: ddhtgulbarga@gmail.com

 

ಬೆಂಗಳೂರು(ಗ್ರಾ).

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಬೆಂಗಳೂರು(ಗ್ರಾ).
ವಿಟಿಪಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ದೂರವಾಣಿ:080-22860495,22866444
ಇ-ಮೇಲ್: ddtexbr@yahoo.com

ಹಾಸನ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ,
ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್,
ಹಾಸನ-173201
ದೂರವಾಣಿ:08172-240627
ಇ-ಮೇಲ್: addhthassan@gmail.com

 

ಬೆಳಗಾವಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಉದ್ಯಮಬಾಗ,
ಬೆಳಗಾವಿ-590008
ದೂರವಾಣಿ:0831-2407237
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:0831-2443246
ಇ-ಮೇಲ್: ddhtbelgaum@gmail.com

ಹಾವೇರಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.43,3ನೇ ಮಹಡಿ,ಸಿ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ,ಡಿ.ಸಿ ಕಛೇರಿ,
ದೇವಗಿರಿ ತಾ.
ಹಾವೇರಿ-581110
ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:08375-249050
ಇ-ಮೇಲ್: adht_haveri@rediffmail.com

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ನಂ.43,ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ,
ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸೂಪರೆಂಡೆಂಟ್
ರವರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ
ಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬಳ್ಳಾರಿ-583102
ದೂರವಾಣಿ:08392-242073
ಇ-ಮೇಲ್: ddhtbellari@gmail.com

ಕೋಲಾರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ನಂ.1518,ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ,
ಮೆರಿಲಾನ್ ಹೌಸ್, ಕನಕಪಾಳ್ಯ ಬಡಾವಣೆ,
ಎಸ್.ಎನ್.ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ,
ಕೋಲಾರ -563101
ದೂರವಾಣಿ:08152-223919
D.D.-9449182656
S.D.A.-9449246008
ಇ-ಮೇಲ್: ddkolar@gmail.com

ವಿಜಯಪುರ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಡಿ.ಐ.ಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್,
ಶಿಕಾರಖಾನೆ,
ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಡ್,
ವಿಜಯಪುರ-586104
ದೂರವಾಣಿ:08352-251268
ಇ-ಮೇಲ್: ddhtbjp@gmail.com

ಕೊಪ್ಪಳ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಡಿ.ಐ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ, ನಗರಸಭೆ ಎದುರುಗಡೆ.
ಅಶೋಕ ಸರ್ಕಲ್,
ಕೊಪ್ಪಳ-583231
ದೂರವಾಣಿ:08539-230069
ಇ-ಮೇಲ್: adhnt.kpl@gmail.com

ಬೀದರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ, ಕಛೇರಿ(ಜಿ.ಪಂ) ಕಟ್ಟಡ,
2ನೇ ಮಹಡಿ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.113,
ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕೋಠಿ ಸಂಕೀರ್ಣ,
ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂ.17,ಕೋಳಾರ(ಕೆ),
ಬೀದರ್-585402.
ದೂರವಾಣಿ:08482-233129
ಇ-ಮೇಲ್: asstdirectorhtbidar@yahoo.com

ಮಂಡ್ಯ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಹಳೇ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಮಂಡ್ಯ-571401.
ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:08232-222366
ಇ-ಮೇಲ್: adhlstexmdy@yahoo.co.in

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:140/141
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587101.
ದೂರವಾಣಿ:08354-235463
ಇ-ಮೇಲ್: ddhtbgk@gmail.com

 

ಮೈಸೂರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಸಿ.ಟಿ.ಐ. ಕಟ್ಟಡ,ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಮೈಸೂರು-570001.
ದೂರವಾಣಿ:0821-2441353,2422322
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:0821-2441353
ಇ-ಮೇಲ್: ddhandloomsmysore@yahoo.com

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತುಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ,
ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577102
ದೂರವಾಣಿ:08262-220021
ಇ-ಮೇಲ್: hlandtexckm@gmail.com

ಯಾದಗಿರಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಬ್ಲಾಕ್-2,ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:3& 4
ಸಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಚಿತ್ತಾಪುರ ರೋಡ್,
ಯಾದಗಿರಿ-585202.
ದೂರವಾಣಿ:08473-250387
ಇ-ಮೇಲ್: adhtydg@yahoo.in

ಮಡಿಕೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ,
ಕೊಹಿನೂರು ರಸ್ತೆ,
ಮಡಿಕೇರಿ-571201
ದೂರವಾಣಿ:08272-220365
ಇ-ಮೇಲ್: adhlstexkodagu@gmail.com

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಭಾಗ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಿ.ಡಿ.ರಸ್ತೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ದೂರವಾಣಿ:08194-221426
ಇ-ಮೇಲ್: ddhtchitradurga@rediffmail.com

ರಾಯಚೂರು

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಅರಬ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ,
ರಾಯಚೂರು-584101
ದೂರವಾಣಿ:08532233429
ಮೊಬೈಲ್:9902561441
ಇ-ಮೇಲ್: bvradrch@gmail.com

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್.ಎ-13,
2ನೇ ಮಹಡಿ,ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ,
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101
ದೂರವಾಣಿ:08156-277031
ಇ-ಮೇಲ್: htd.cbp@gmail.com

ರಾಮನಗರ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ,
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ,
ರಾಮನಗರ-562159.
ದೂರವಾಣಿ:080-27272288
ಇ-ಮೇಲ್: adhlstexrmg@gmail.com

ಚಾಮರಾಜ್ನಗರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:225,
2ನೇ ಮಹಡಿ,ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313.
ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:08226-222883
ಇ-ಮೇಲ್: adtextilescnagar@gmail.com

ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಗಾಂಧಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577201.
ದೂರವಾಣಿ:08182-223405
ಇ-ಮೇಲ್: ms.handloomtextile@rediffmail.com

 

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ(ಮಂಗಳೂರು)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ,
ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ,ಯೆಯ್ಯಾಡಿ,
ಮಂಗಳೂರು-575008
ದೂರವಾಣಿ:0824-2225056
ಇ-ಮೇಲ್: adtextmnr@rediffmail.com

ತುಮಕೂರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ನಾಗನಿಲಯ,5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ಸಿದ್ದಗಂಗ ಬಡಾವಣೆ,
ತುಮಕೂರು-572102
ದೂರವಾಣಿ:0816-2275370
ಇ-ಮೇಲ್: jdhttumkur@gmail.com

ಧಾರವಾಡ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ,
ಡಿ.ಸಿ.ಕಛೇರಿ ಆವರಣ,
ಧಾರವಾಡ -580001
ದೂರವಾಣಿ:(0836)-2448834
ಇ-ಮೇಲ್: ddtexdwd@yahoo.in

 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (ಕಾರವಾರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಕಾರವಾರ - 581301
ದೂರವಾಣಿ(ಫ್ಯಾಕ್ಸ್):08382-220930
ಇ-ಮೇಲ್: htadkarwar@gmail.com

ದಾವಣಗೆರೆ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ,ನಿಟುವಳ್ಳಿ,
ದಾವಣಗೆರೆ-577004.
ದೂರವಾಣಿ:08192-262362
ಇ-ಮೇಲ್: texdeptdvg@gmail.com

 

ಉಡುಪಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಡುಪಿ,
ಎ.ಬ್ಲಾಕ್,1ನೇ ಮಹಡಿ,
ರಜತಾದ್ರಿ, ಮಣಿಪಾಲ್,
ಉಡುಪಿ-576104
ದೂರವಾಣಿ:0820-2574963
ಇ-ಮೇಲ್: adhtudupi@gmail.com

ಗದಗ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಕೆ.ಎಚ್.ಟಿ.ಐ. ಕಟ್ಟಡ,
ವೀರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ,
ನರಸಾಪೂರ,ಬೆಟಗೇರಿ,
ಗದಗ-582102
ದೂರವಾಣಿ:08372-21864
ಇ-ಮೇಲ್: ddgadag@gmail.com

ಇಲಾಖಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವರಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಐ) ಗದಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್‍ಮಾಡಿ
ಮುಂದುವರೆದ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎಹೆಚ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಐ), ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್‍ಮಾಡಿ
ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ & ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್(ಜಿಆರ್‍ಟಿಡಿಸಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ www.grtdc.edu.in ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್‍ಮಾಡಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಗಳು
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಗಳು
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್