ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಗಳು
ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಮಗ್ಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
2013-14 ರಿಂದ 2016-17 ಇಲಾಖೆ ಸಾಧನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಗಣತಿ 2009-10 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಜೆಟ್ - 2016-17 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಜೆಟ್ - 2016-17-ಕನ್ನಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಮಹಿಳಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಾಧನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ -2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಆಡಳಿತ ವರದಿ 2014-15 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ವೆಚ್ಚ ವರದಿ 2016-17 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2014-15 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಧನೆ ಬಜೆಟ್ 2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2016-17 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಸಿಎಮ್ಒ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು
ಕೌಶಲ್ಕರ್ ವಿವರಗಳು
ತರಬೇತಿ ವಿವರಗಳು
ಕೈಮಗ್ಗ/ವಿದ್ಯುತ್‍ಮಗ್ಗ ತರಬೇತಿಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಕಾವೇರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‍ಲೂಮ್ಸ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ತರಬೇತಿ ಘಟಕಗಳ ಪರಿಷೃತ ವೆಚ್ಚ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ವಿ.ಘ.ಯೋ/ಗಿ.ಉ.ಯೋ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ 3 ವರ್ಷದ ವರದಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ವಿವರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ವಿವರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಉಣ್ಣೆ ವಲಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಗಳು
ಉಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ